Torbjörn Aronson är docent och teol.dr. i kyrkohistoria och fil.dr. i statsvetenskap, och har forskat och undervisat vid olika universitet och högskolor under drygt 30 års tid. Han är gift med Lena och de har en dotter och är bosatta i Uppsala.

Passionen för kristen tro – samhälle har han även omsatt i praktiken genom ett politiskt engagemang i Kristdemokraterna på lokalplanet, bl.a. som ledamot av Uppsala kommunfullmäktige (1998-2002, 2006-2016), som ersättare i Uppsala kommunstyrelse (1998-2001, 2006-2010) och som 1:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun 2006-2014.

»Mitt stora intresse är relationen kristen tro – kultur och samhälle i historia och nutid«

Torbjörn Aronson är född 1963 och uppväxt i en familj med sin andliga hemvist i pingströrelsen i södra Sverige. Under tonåren mötte han den karismatiska väckelsen och strax därefter trosundervisningen. Efter fil. kand-examen 1985 i Lund med ämneskombinationen statsvetenskap, idé- och lärdomshistoria, ekonomisk historia och litteraturvetenskap, upplevde han en kallelse till kristet pionjärarbete och fortsatt akademisk verksamhet.

1985-87 deltog han i ett församlingsplanteringsarbete i en förort till Malmö och påbörjade samtidigt forskarstudier i statsvetenskap vid Lunds Universitet. Forskarstudierna ledde 1988 till en filosofie licentiat-examen och 1990 till disputation för filosofie doktorsgraden. Den sistnämnda examen uppnådde han vid rekordung ålder, strax före sin 27 årsdag. Avhandlingen hade titeln Konservatism och demokrati och undersökte svenska högerledares syn på demokrati under 1900-talet. Den har senare blivit ett referensverk i samhällsvetenskaplig metoddiskussion, särskilt när det gäller analys av politiska idéer.

1990 hade Torbjörn Aronson även hunnit med att avsluta ett års studier vid Livets Ord Bibelcenter. När Livets Ords Kristna Gymnasium startade hösten 1990 blev han ansvarig för undervisningen i historia och samhällskunskap. Samtidigt arbetade han under åren 1991-94 som lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 1993 publicerade han sin andra vetenskapliga monografi, vilken var en studie av ecklesiastikministern och partiledaren för Högerpartiet, Gösta Bagge (1884-1951): Gösta Bagges politiska tänkande. En studie i 1900-talets svenska konservatism.

1994-97 delade Torbjörn Aronson sin tid mellan uppgiften som rektor för Livets Ords Kristna Gymnasium (LOKG) och som lärare i statsvetenskap och historia vid det nygrundade Livets Ord University (LOU), senare Livets Ords Teologiska Seminarium (LOTS). LOKG granskades under denna tid av dåvarande Skolverket och fick rätt till statliga bidrag 1996.

1997-2005 ägnade han sig åt uppbyggnaden av Livets Ord University, som studierektor och lärare, men hann också med att skriva ytterligare en vetenskaplig monografi, nu om svensk nationalism i början av 1900-talet (För kung och fosterland. Svensk Tidskrifts nationalistiska opinionsbildning 1911-1914. 2001). Efter denna bok blev behovet att grundligare studera kyrka och kristen teologi större och han genomförde därför, vid sidan av sitt arbete vid LOU, teologiska studier vid Uppsala universitet. Dessa ledde 2004 fram till en teologie kandidat-examen.

Möjligheter fanns nu att gå vidare med forskarstudier i kyrkohistoria och kunna kombinera erfarenheterna av samhällsvetenskaplig forskning med historiska och teologiska analyser. 2005 antogs Torbjörn Aronson som doktorand i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Åbo akademi, och 2006 kunde han flytta över till Uppsala universitet och där fortsätta samma som doktorand i samma ämne. 2008 disputerade han i teologi med en kyrkohistorisk avhandling med titeln Den unge Manfred Björkquist. Hur en vision av kristendomens möte med kultur och samhälle växer fram.

2009-2014 har Torbjörn Aronson arbetat som lärare och forskare i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet men också fortsatt att med jämna mellanrum undervisa vid Livets Ords Teologiska Seminarium. 2014 publicerades hans andra monografi i kyrkohistoria, Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning fram till ca 1895. Den handlar om lutherska teologer som i slutet av 1800-talet arbetade för att förnya Svenska kyrkan.

Torbjörn Aronson har även publicerat flera populärvetenskapliga böcker med väckelsehistorisk inriktning, bl.a. Guds eld över Sverige. Svensk väckelsehistoria efter 1945. (1990 och i en reviderad och utökad upplaga 2005), Väckelserörelser i Sverige 1700-2000 (2014) och Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige. Trosrörelsen, samfundsoberoende församlingar, anglosaxiska församlingsplanteringar, migrantförsamlingar och många andra – en församlingsöversikt (2016).

Torbjörn Aronson

Torbjörn Aronson

Lärare i: Kyrkohistoria, Praktisk teologi, Idéhistoria

Examen och meriter:

  • Docent i kyrkohistoria, Uppsala universitet
  • Teol. Dr. i kyrkohistoria, Uppsala universitet
  • Fil. Dr. i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Fil. lic. i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet
  • Teol. kand., Uppsala universitet

Kontakt:

torbjorn.aronson@teol.se