Våra internetkurser på svenska:

Om du redan är registrerad på en av våra internetkurser och vill logga in, kan du klicka här.

TE 100 Introduktion till teologi m studieteknik & skrivkurs (4 p)

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om Gamla och Nya testamentet. Den hjälper också studenterna att utveckla effektivare studievanor samt tekniken hur man skriver välkonstruerade uppsatser. Detaljerad kursplan kan hittas här.

Lärare: Docent Anders Gerdmar, Doktorand Pavel Hoffman
Kursen ges på internet och startar vår- och hösttermin.
Kan läsas på helfart eller halvfart.

TE 102 Världens religioner (6 p)

Kursen ger en översikt av den historiska och teologiska utvecklingen av judendom, islam, hinduism och buddhism, samt en kortare översikt av religion i Kina och Japan och traditionell religion i Afrika. Vidare ger kursen en översikt över hur religion, kultur och politik samspelar i olika områden i världen. Detaljerad kursplan kan hitta här.

TE 104 Den västerländska civilisationens historia (12 p)

Kursen innehåller en bred översikt av den västerländska idé- och kulturhistorien med fokus på den roll som teologi och filosofi spelat i olika kulturepoker, från antiken och medeltiden fram till dagens postmoderna samhälle. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 130 Introduktion till Gamla testamentet (6 p)

En allmän introduktion till Gamla testamentets böcker som behandlar frågor om kanon, författarskap, tillkomst, datering, samt ger viss bakgrundskunskap om det geografiska och arkeologiska sammanhang där Bibelns händelser ägde rum. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 131 Introduktion till Nya testamentet (6 p)

Ett studium av det historiska materialet i Nya testamentet och utforskande av frågor som författarskap, källor, trovärdighet och kanonicitet. En översikt av Nya testamentet bok för bok ingår. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 140 Systematisk teologi & etik (12 p)

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror, med speciell hänsyntill den protestantiska traditionen. Inom kursen behandlas också skilda moralfilosofiska teorier om vad som kännetecknar en rätt handling och en god människa. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 142 Etik i tro och samhälle (6 p)

Kursen undersöker de teologiska och metodologiska grunderna för etiska principer och moral. Teorier inom filosofisk etik analyseras och jämförs med kristen etik. Kristna principer och tillvägagångssätt för beslutsfattande diskuteras, med tillämpning på praktiska livsproblem och etiska dilemman.

Kursen ingår som delkurs i Systematisk teologi och etik, 12,5 p, men kan läsas som separat kurs. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 150 Pentekostalismen – historia, spiritualitet och utbredning (6 p)

Kursen innehåller en historisk översikt över pentekostalismen historiska utveckling, teologi, spiritualitet och geografiska utbredning i världen och i Sverige. Pentekostalismens teologi och praktik sätts in i både lokala och globala sammanhang, där sociala, politiska, kulturella och teologiska faktorer identifieras och analyseras i relation till utformningen av pentekostala 2 kyrkor och pentekostal spiritualitet. Kurser innehåller två kortare metodövningar, där studentens förmåga att tillämpa kunskaper prövas ifråga om pentekostal spiritualitet i gudstjänstsammanhang och ifråga om källkritisk metod i en lokal församlingshistorik. Detaljerad kursplan kan hittas här.

KM 200 Kyrkan från Jesus till idag – kyrkohistorisk översikt (14 p)

Kursen går igenom kyrkans historia från allra första början till den världsvida pingstkarismatiska väckelsen idag, men också historien kring de grundläggande lärorna – både strider och segrar. Kursen kan också läsas i två delar Kyrkohistoria I och II för 12p totalt (KM 202 och 203). Detaljerad kursplan kan hittas här.

KM 301 Introduktion till Praktisk teologi (6 p)

Kursen innehåller en introduktion till centrala delar av den praktiska teologins ämnesområden: ecklesiologi, spiritualitet, liturgik, predikan, dop och bön. Kursen behandlar bl.a. begreppen kyrka och församling och olika ecklesiologiska traditioner, den tidiga kyrkans gudstjänstliv, och en liturgihistorisk översikt. Detaljerad kursplan kan hittas här.