Fristående kurser

Alla våra kurser kan läsas som fristående kurser om studenten har behörighet. Vi erbjuder även andra kurser som inte ingår i ett specifikt program men kan läsas som fristående valbara kurser i teologi.

Följande kurser är tillgängliga:

TE 100 Introduktion till teologi m studieteknik & skrivkurs (4 p)

Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, inklusive viktiga frågor om Gamla och Nya testamentet. Den hjälper också studenterna att utveckla effektivare studievanor samt tekniken hur man skriver välkonstruerade uppsatser. Detaljerad kursplan kan hittas här.

Lärare: Pavel Hoffman
Kursen ges på internet och startar vår- och hösttermin.
Kan läsas på helfart eller halvfart.

TE 102 Världens religioner (6 p)

Kursen ger en översikt av den historiska och teologiska utvecklingen av judendom, islam, hinduism och buddhism, samt en kortare översikt av religion i Kina och Japan och traditionell religion i Afrika. Vidare ger kursen en översikt över hur religion, kultur och politik samspelar i olika områden i världen. Detaljerad kursplan kan hitta här.

HIS 100 Europeisk historia (6 p)

Kursen innehåller en bred översikt av den västerländska idé- och kulturhistorien med fokus på den roll som politik och filosofi spelat i olika epoker i Europa. Detaljerad kursplan kan hittas här.

KM 300 World Christianity – Kyrkor i världen (6 p)

Kursen innehåller en introduktion till hur kristenheten har spridit sig runt världen. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 141 Systematisk teologi – Andens teologi (6 p)

Kursen syftar till grundläggande förståelse och analys av dogmatikens inledningsfrågor samt av centrala kristna läror, med speciell hänsyntill den protestantiska traditionen. Den Helige Andes roll i teologi ch historia lyfts fram i denna kurs. Detaljerad kursplan kan hittas här.

TE 142 Etik i tro och samhälle (6 p)

Kursen undersöker de teologiska och metodologiska grunderna för etiska principer och moral. Teorier inom filosofisk etik analyseras och jämförs med kristen etik. Kristna principer och tillvägagångssätt för beslutsfattande diskuteras, med tillämpning på praktiska livsproblem och etiska dilemman.

Kursen ingår som delkurs i Systematisk teologi och etik, 12,5 p, men kan läsas som separat kurs. Detaljerad kursplan kan hittas här.

KM 201 Nordisk kyrkohistoria (6 p)

Kursen innehåller en historisk översikt över kyrkans utveckling i Norden. Detaljerad kursplan kan hittas här.

KM 310 Missionens teologi och historia (6 p)

Kursen går igenom kyrkans historia från allra första början till den världsvida pingstkarismatiska väckelsen idag och fokus ligger på utveckling av mission. Detaljerad kursplan kan hittas här.

KM 301 Introduktion till Praktisk teologi (6 p)

Kursen innehåller en introduktion till centrala delar av den praktiska teologins ämnesområden: ecklesiologi, spiritualitet, liturgik, predikan, dop och bön. Kursen behandlar bl.a. begreppen kyrka och församling och olika ecklesiologiska traditioner, den tidiga kyrkans gudstjänstliv, och en liturgihistorisk översikt. Detaljerad kursplan kan hittas här.

GOV 201 Introduktion till statsvetenskap (6 p)

Denna kurs innehåller en introduktion till studiet av politik: politisk teori, jämförande politik, förvaltning, och internationell politik. Kursen syftar till att förbereda för vidare studier och yrkesverksamhet inom olika områden som berör politik, oavsett om det handlar om juridik, media, offentlig administration eller partipolitisk verksamhet. Utgångspunkten är att all sanning är Guds sanning och vi ställer forskning om politik i relation till kristen etik och bibliska principer. Detaljerad kursplan kan hittas här.

GOV 311 Internationell politik: civilisationernas kamp och konflikter om makt och inflytande i ett internationellt perspektiv (6 p)

Internationell politik är ett område inom statsvetenskapen som handlar om den roll som kulturella och ekonomiska faktorer, nationalstater, internationella organisationer, och andra internationella politiska aktörer spelar för hur internationella relationer utvecklas. Särskild uppmärksamhet ägnas klassiska teorier om krig, fred och relationer mellan stater, och den samtida roll som internationella organisationer spelar. Dessa teorier, idéströmningar och utvecklingstendenser konfronteras i kursen med kristen teologi och etik. Detaljerad kursplan kan hittas här.

GOV 332 Västerlandets moderna politiska idéhistoria (6 p)

I denna kurs studerar vid de stora principiella frågorna som rör politik, offentliga styrelseformer, lagar, konstitutioner och medborgarskap hos de mest inflytelserika politiska tänkarna i Västvärlden under modern tid. Den politiska verkligheten berör stora delar av tillvaron, inklusive natur, religion, familjeliv, utbildning, arbete och nationell tillhörighet.  Det är också så, att vad som tillhör och inte tillhör den offentliga auktoritetens område alltid, och särskilt för kristna, har utgjort en viktig konfliktfråga: ”Så ge då kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör”, som Jesus sade i Matteusevangeliets tjugoandra kapitel och vers tjugoett. Detaljerad kursplan kan hittas här.

GOV 340 Kristendom och politik (6 p)

Denna kurs fokuserar på religionspolitiska fenomen I Europa med särskild uppmärksamhet riktad mot utvecklingen i Ryssland. Efter avslutad kurs ska studenten kunna diskutera och uppvisa kunskaper I religionspolitiska frågor och historia och ha förvärvat förmåga att   identifiera, analysera och problematisera religionspolitiska fenomen i det samtida Europa. I kursen ingår också en kort självständig forskningsuppgift inom fältet religion och politik. Detaljerad kursplan kan hittas här.

GOV 381 Amerikansk utrikespolitik (6 p)

Amerikansk utrikespolitik är en statsvetenskaplig kurs som behandlar USAs historiska och samtida utrikespolitiska strävanden i frågor som rör ekonomiska, politiska, och militära relationer till allierade, motståndare och andra potentiella internationella aktörer. Samtida och historiska skeenden analyseras från teologiska och etiska perspektiv. Detaljerad kursplan kan hittas här.

GOV 392 Kristen socialetik och politiskt engagemang (6 p)

Kristen tro och politik har många viktiga kontaktytor. Kristen socialetik har många gånger motiverat kristet politiskt och socialt engagemang. I denna kurs tittar vi närmare på olika modeller för kristet politiskt och socialt engagemang särskilt i modern tid. Vi uppmärksammar också två exempel på kristen socialetik i praktiken genom Edmund Burkes (1729–97) och Abraham Kuypers (1837–1920) politiska idéer och gärning. I kursen uppmärksammar vi både den ursprungliga historiska kontexten där idéer formulerades, den teologi som motiverade dem och deras konsekvenser och samtida relevans. Detaljerad kursplan kan hittas här.

Kursavgifter:

Se kursavgifter