Genetik: Ett kreationistiskt perspektiv på livets mångfald, bibliska grundtyper av organismer och anpassning

I första Mosebokens historiska redogörelse för skapelseveckan framgår tydligt att Gud skapade växter och djur efter deras respektive ”slag” och att de fortplantar sig i enlighet med dessa slag. Även om människan utan tvekan också passar in i denna biologiska indelning är hon den enda levande varelse som skapats till Guds avbild och som likt Gud begåvats med en skapande natur till att själv producera sofistikerade föremål och system. Inom skapelseberättelsens ram uttalade Gud även en välsignelse över varje kategori av skapade slag av levande varelser (dag 5 och 6) och gav dem befallningen att vara fruktsamma (föröka sig) och fylla sina respektive områden till havs och på land.

Senare i första Moseboken har vi andra centrala händelser som står under direkt påverkan av de biologiska paradigm som fastställs i det första kapitlet. De två huvudsakliga händelserna är: 1. Adams och Evas syndafall i kap 3 som fick som resultat att jorden med dess varelser och system hemföll åt en förbannelse, och 2. Den globala översvämningen som inte bara utplånade en oerhörd mängd livsformer i oceanerna och på land, utan även på ett genomgripande sätt förändrade det globala ekosystemet och underliggande system. Ytterligare en central händelse med genomgripande relevans för mänskligheten och bildandet av ett större antal folkgrupper runtom i världen, var Babels torn.

I sitt föredrag kommer Dr Tomkins att diskutera begrepp som skapade slag och de inneboende förmågorna hos levande varelser som Skaparen försett dem med, som möjliggör för dem att anpassa sig och uppfylla jorden, och hur dessa biologiska realiteter förhåller sig till andra viktiga händelser i den första Moseboken. För att kunna ha en sann världsbild som på ett tillfredsställande sätt förklarar det nuvarande tillståndet hos livet på vår planet måste dessa paradigm förstås inom ramen för 1 Mos 1-11.

Om talaren

PhD, forskningschef vid Institute for Creation Research (ICR). Dr Tomkins erhöll sin grundexamen i jordbruksutbildning (1985) vid Washington State University och en masterexamen i växtlära (1990) vid University of Idaho, där han bedrev forskning på växthormoner. Han erhöll sin doktorsgrad i genetik 1996 vid Clemson University för forskning inom kvantitativ och fysiologisk genetik. Efter avlagd doktorsexamen bedrev han postdoktorsarbete inom växt- och mikrobiologisk genomik. Slutligen blev han fakultetsmedlem på avdelningen för genetik och biokemi vid Clemson (2002), där han även tjänstgjorde som chef för institutet för genomik under en femårsperiod.

Efter att 2009 ha övergått till heltidsarbete inom skapelseforskning vid ICR i Dallas, Texas, 2009 har Dr Tomkins publicerat 42 tidskriftsuppsatser, ett flertal halvtekniska artiklar, varit medförfattare till ett antal böcker och flera egna böcker. Under sin tidigare sekulära karriär vid Clemson University publicerade Dr Tomkins 59 sekulära tidskriftsuppsatser och sju kapitel i böcker inom ämnena genetik och genomik.

Jeffrey Tomkins

Forskningschef vid Institute for Creation Research (ICR), Dallas, Texas, USA