Det har länge funnits ett behov av en lättillgänglig historik över den kristna kyrkans historia på svenska. STH förlag har nu fått privilegiet att göra något åt detta. Professor Carl-Erik Sahlberg, som i november fick lämna jordelivet efter en tids sjukdom, hade länge arbetat på en sådan. Boken innefattar även väckelserörelsernas historia och kommer ut lagom till jul på STH förlag. Vi beklagar att Carl-Erik fick lämna oss precis innan han installerades som professor vid STH.

Kyrka och kristen tro har en tvåtusenårig historia och det mest som händer i kyrkor och kapell förutsätter någon form av kunskap om denna historia. För den allmänintresserade, för vanliga kristna, för bibelskoleelever men även för studenter på grundnivå har det under flera år saknats ett historieverk som enkelt och översiktligt skildrar kyrkans historia. Den kristna kyrkans historia av Jonathan Hill kom ut i svensk översättning 2008 under redaktion av Per Beskow, och har använts på högskolor och universitet under det påföljande decenniet. Boken har dock varit slut på förlaget de sista fem åren. Ett alternativ har varit Kristendomen. En historisk introduktion. (2007) av Einar Thomassen och Tarald Rasmussen, men den har perspektiv på Nya testamentet och den tidiga kyrkan som gör den svår att använda och behandlar tiden efter reformationen ytterst summariskt. Kyrkan i modern tid skildras mycket kortfattat, vilket gör att väckelserörelserna och den pingstkarismatiska kristendomen i princip förbigås. När Carl-Erik Sahlbergs Allmän kyrkohistoria från Jesus till kyrkan idag nu kommer ut är det stort behov som fylls. Det kommer att välkomnas av många.

Carl-Erik Sahlbergs Allmän kyrkohistoria från Jesus till kyrkan idag är unik genom att den inte bara behandlar de äldre historiska kyrkorna utan också väckelse- och förnyelserörelserna genom historien. Texten har granskats av professor Ingvar Dahlbacka (Åbo) och professor Kjell Lejon (Linköping). Lejon skriver bl.a att Sahlberg ”betonar vikten av att även inkludera förlorarnas perspektiv eftersom vi formats av vinnarnas historieskrivning. […] Innehållsmässigt är […] texten väl skriven och mycket rik på information. Även helt moderna problemkomplex och kontroversfrågor inkluderas, vilket gör den aktuell.”

Boken är tänkt både för den allmänintresserade läsaren och som kurslitteratur för bibelskolor och introduktionskurser i kyrkohistoria på högskolenivå. Carl-Erik Sahlberg blev teologie doktor i kyrkohistoria 1977, docent i kyrkohistoria 1998 och under 2006 tillförordnad professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Han var bland annat huvudlärare i kyrkohistoria vid Makumira Lutheran Theological College, Tanzania (1983‒1987), och under perioder verksam som lärare vid Teologiska högskolan, Stockholm, Ersta högskola, Stockholm, och vid Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Mest känd är han för att ha varit kyrkoherde i S:t Clara församling och komminister i Stockholms domkyrkoförsamling med ansvar för den kyrkliga och diakonala verksamheten i Klara kyrka fram till 2012.

S:t Clara församling växte under hans ledning från ett tynande innerstadsförsamling till en megakyrka med ett diakonalt arbete som blivit en inspirationskälla för församlingar i alla samfund. S:t Clara kyrka kom under hans ledning att utveckla ett uppsökande socialt arbete, som med tiden kom att beröra tusentals missbrukare, flyktingar, prostituerade, fattiga, utsatta ungdomar m.m. S:ta Clara kom därigenom att fungera som en modell för en diakonal kyrka i hela Sverige men även i andra länder. Det diakonala arbetet gick också hand i hand med en öppen, välkomnande attityd och en öppenhet för den helige Andes nådegåvor och kraft. Ett ökande gudstjänstdeltagande inspirerade andra församlingar, studiebesök, tidningsreportage m.m. S:ta Clara fick på detta sätt en tydlig roll i svenskt kyrkoliv, inte minst ekumeniskt. Carl-Erik Sahlberg kom också att åren 2006‒2012 vara ledare för det nationella bönenätverket Sverigebönen.

S:ta Claras diakonala arbete uppmärksammades även av samhället. Carl-Erik Sahlberg fick t.ex. motta ett stipendium från Stockholms stad, en kungamedalj och ett s.k. eldsjälspris på en miljon från Oskar Hirschs stiftelse att användas i den diakonala verksamheten i S:ta Clara. Carl-Erik Sahlberg verkade också åren 2006‒2012 som kaplan i den kristna riksdagsgruppen.

Carl-Erik Sahlberg skrev ett 30-tal böcker med nya upplagor inräknade. Förutom doktorsavhandlingen Pingströrelsen och tidningen Dagen (1977) kan nämnas Frikyrka och väckelse i Jämtlands län 1850‒1940 (1982), From Krapf to Rugamwa – a Church History of Tanzania (1986), prästmötesavhandlingen Budskapets väg (1988), Nils Bolander – diktare och predikant (1994), Missionens historia (1999), Effektiv bön (2007), Mamma Kyrkan berättar (2008), Diakonins historia (2012), Predikningar i katedralen (2013), Kyrkans första tid (2015) och Allt det goda vi har i Kristus (2017).

Torbjörn Aronson, professor i kyrkohistoria och lärare vid STH

CategoryNyheter, Teologi
© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X