Församlingsplantering, församlingstillväxt & församlingsteologi

I den här bloggen kommer jag att med jämna mellanrum berätta om olika exempel på församlingstillväxt, fr.a. i Sverige, och vad man kan lära av dem. Tanken är också presentera församlingsteologi och diskutera församlingsplantering i teorin och praktiken. Med församlingstillväxt kan menas både tillväxt i antal församlingsmedlemmar, i antal personer som betjänas av en församling, i antal nya församlingar, och i den tillväxt som gäller församlingens relation till Jesus Kristus.

Med ”betjänade” menas personer som regelbundet deltar i en församlings verksamhet. Medlemskapsbegreppet är idag inte enhetligt och ger inte alltid en korrekt bild av hur många människor som faktiskt berörs av en församling. Då är antalet ”betjänade” oftast en mer relevant indikator för den som vill jämföra olika församlingars omfattning och verksamhet. Det ger även en bättre uppfattning om en lokalförsamlings betydelse på en ort än antalet medlemmar.

Men tillväxt handlar i NT inte bara om en kvantitativ sådan. I likhet med korset har församlingen både en horisontal och en vertikal axel. Församlingsgemenskapen kännetecknas av de troendes identifikation både med varandra och med Jesus Kristus. I Efesierbrevet 2:20 talas om att församlingen ska växa upp till ”ett heligt tempel” och i samma brevs kapitel 4 och versarna 11-16 om att församlingens (med)lemmar hänger samman som Kristi kropp i världen och ska växa upp till ”Kristi fullhet”.

Mina egna erfarenheter ifråga om församlingsplantering och församlingstillväxt kommer från Skåne och från Livets Ord i Uppsala. Under 1980-talet var jag aktiv i Skånes Pionjärmission, som då nyligen startats av pingstevangelisten Curt Levin och som fungerade inom ramen för Pingströrelsen. Där hade jag då också min andliga hemvist. Målet var att sprida evangeliet i Skåne och bidra till bildandet av frikyrkoförsamlingar på orter där sådana saknades.

Genom Curt Levin fick jag kontakt med Peringe Pihlström och Torola Pettersson från Tullinge församlingsgemenskap utanför Stockholm. Tullinge församlingsgemenskap var en av de första nya karismatiska församlingarna i landet. Peringe och Torola tog initiativ till en ny församlingsbildning i Oxie utanför Malmö 1985. Den upplöstes tyvärr redan efter två år. För min del följdes detta av ett engagemang i Malmö Bibelcenter, vilken började som en öppen kvällsbibelskola med stöd av Södermalmskyrkan i Stockholm våren 1988.

Så småningom resulterade kvällsbibelskolan i en församling några år senare. Då hade jag 1989 flyttat till Livets Ord och Uppsala, där jag sedan som cellgruppsledare och församlingsaktiv fick vara med om en stark församlingstillväxt under 1990-talet. Under 2000-talet har jag haft förmånen att undervisa vid Livets Ord University/Livets Ords Teologiska Seminarium och sedan 2014 Skandinavisk Teologisk Högskola, och de pastorskurser som genom dem anordnats i Ryssland, Ukraina, Armenien, Singapore, Skandinavien och Centraleuropa. I de sistnämnda kurserna har närmare 1600 pastorer och församlingsledare deltagit under årens lopp och jag har fått ta del av de utmaningar och skeenden som kännetecknat Livets Ord- och trosrörelseorienterade församlingar i olika länder.

Jag tänker dela med mig av en del av dessa erfarenheter i denna blogg, men framför allt om vad som händer på församlingstillväxtfronten i Sverige idag. Mera om min forskning angående detta följer i de kommande bloggarna.

Välkommen som läsare!

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X