Pingströrelsens årsbok 2017 har nyligen utkommit. Den innehåller årskrönika, omfattande statistik och en avslutande del med adresser och index. Årsboken utgör en viktig källa för den som vill följa Pingströrelsens utveckling i Sverige. När det gäller frågor som rör tillväxt av antal församlingar, döpta och församlingsmedlemmar innehåller den oftast noggranna statistiska uppgifter. Eftersom den publiceras årligen kan långsiktiga trender följas.

I relation till de frågor som behandlats i tidigare bloggar finns ett antal intressanta saker att lägga märke till i årets utgåva. Uppgifter om olika församlingar gäller främst 2016 medan välkomnande av nya församlingar i trossamfundet även sträcker sig fram till första halvåret 2017.

Det som varit mest uppmärksammat i media, press och offentliga samtal är det faktum att rörelsen åter börjat växa i antal medlemmar. Den baptistiska kongregationalistiska församlingssynen har försvagats inom Pingströrelsen men är ändå fortfarande central och avspeglar sig i det faktum att antal medlemmar och döpta räknas.

Under 2016 växte Pingströrelsen med närmare 1100 medlemmar, från 84 573 till 85 647. Det är tredje året i rad som siffrorna pekar uppåt. De tidigare åren var emellertid ökningen marginell. Antal döpta i år var 2359, vilket är den högsta dopsiffran sedan 1987. Det var också sjätte året i rad som antalet döpta ökade. Det kraftigt ökade antalet döpta är ett uttryck för fler omvändelser och offentliga bekännelser av personlig tro.

Tittar man närmare på dopsiffran framgår av statistiken att en tredjedel av dopen skett i sex församlingar: Smyrna (229) och Connect Church (60) i Göteborg, Hillsong Church (207) och SOS Church (90)  i Stockholm, Pingstkyrkan i Uppsala (60) och i Västerås (59). Precis som i fallet med migrantförsamlingar och samfundsoberoende församlingar är det fr.a. i storstadsområdena och i Mälardalen som församlingstillväxten sker. I Smyrna, precis som i många andra församlingar i olika samfund, har väckelsen bland invandrade muslimer utgjort en viktig bakgrund.

Av de tre nämnda församlingarna är två grundade under den sista tioårsperioden (Hillsong och SOS) och en (Connect) har genomgått betydande förändringar under samma tid. I relation till medlemsantalet är vissa av dopsiffrorna verkligen värda uppmärksamma. SOS Church hade vid utgången av året 438 medlemmar, vilket innebär att dopsiffran för samma år motsvarade över 20% av församlingens medlemsantal! När det gäller Connect, Hillsong och Smyrna når dopsiffran upp till 9% respektive 7% av medlemsantalet.

En annan trend som kan utläsas är att 75 församlingar under 100 medlemmar har döpt närmare 12% av de 2359 personerna. Det finns således även många mindre församlingar som växer. I ett bredare perspektiv bekräftar Pingströrelsens årsbok 2017 att Sverige står inför en ny kristen skördetid och att förutsättningarna för tillväxt är goda.

Torbjörn Aronson

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X