Närmare hälften av de närmare 250 nya pingstkarismatiska församlingar som tillkommit i vårt land från 2005 och framåt finns med i någon form av formellt eller informellt trosförsamlingsnätverk.

Trosundervisningens och trosrörelsernas betydelse för den pingstkarismatiska (eller pentekostala) rörelsens globala tillväxt har mer och mer uppmärksammats av den internationella forskningen.

Allan Anderson är professor i missionsvetenskap och pentekostala studier vid universitetet i Birmingham och något av är pentekostalism-forskningens grand old man. Han har i sin senaste bok To the Ends of the Earth. Pentecostalism and the Transformation of World Christianity (2013) har identifierat tre huvudströmningar bland neokarismatiska församlingar (på svenska ”nya karismatiska församlingar”).

Det handlar om för det första om församlingar och nätverk med anknytning till evangelikal, ofta reformert, teologi (”third wave”), t.ex. Calvary Chapel, Vineyard, New Wine, New Frontiers, Reformission, ibland med ursprung i Jesusfolket under 1970-taleet. John Wimber har spelat en framträdande roll för denna strömning och den har även påverkat lutherska kyrkor i Sverige och andra delar av världen.

För det andra handlar om församlingar och -nätverk vilka betonar trosundervisning (”Word of Faith”), och ofta har någon form av anknytning, direkt eller indirekt, till Kenneth Hagin, David Yonggi Cho eller av deras efterföljare. Här finns flera av de största internationella karismatiska församlingsnätverken som t.ex. Igreja Universal do Reino de Deus (Brasilien) och Redeemed Christian Church of God (Nigeria). Här hör också Trosrörelsen i Sverige och Livets Ord internationella nätverk (Word of Life International) hemma.

En tredje ström utgörs av församlingar och nätverk vilka betonar apostoliska och profetiska ämbeten (”New Apostolic Reformation”) och ofta har någon anknytning till ICAL (International Coalition of Apostolic Leaders) och C. Peter Wagner. Apostlar och profeter utnämns och predikanter använder dessa termer som titlar. Förbön och andlig krigföring spelar ofta en framträdande roll bland dem. I övrigt utgörs deras teologi ofta av varianter av den trosundervisning som kännetecknar strömning nummer två ovan.

Två andra grupper av nya karismatiska församlingar som inte nämns av Allan Anderson är husförsamlingsnätverken och den neokarismatiskt influerade typ av pingstförsamling som Hillsong-familjen representerar. I dessa fem kategorier kan flertalet av de nya karismatiska församlingarna i Sverige sorteras.

Församlingar präglade av trosundervisning är således både i Sverige och andra delar av världen en viktig del av de neokarismatiska församlingsrörelserna.

Av de nya församlingsbildningar som tillkom i Sverige 2016 har mer än hälften på ett eller annat sätt anknytning till trosförsamlingar eller trosrörelsenätverk. Bland dem finns: Free Lane Church i Upplands-Väsby, Emmanuel Church I Hagalund, New Times Church i Farsta, Impact Center i Örebro, Church on the Rock (RCCG) i Gävle, International Mission Church I Göteborg, New Creation Embassy i Malmö, och Varberg internationella församling. Tre av dessa församlingar har afrikansk bakgrund (Hagalund, Gävle, och Malmö) och tre av dem latinamerikansk bakgrund (Farsta, Göteborg och Varberg).

Free Lane Churchs grundare är Peter Nordberg, vilken under flera år varit en av bibellärarna på Arken Bibelcenter i Kungsängen. International Mission Church (IMC) i Göteborg och New Times Church i Farsta har bakgrund i de två största latinamerikanska församlingarna i Stockholm, International Mission Church och Mision Evangelica Internacional/Internationella evangeliska missionen i Hägersten.

Det är församlingar som har rötter i den latinamerikanska flyktingströmmen till Sverige under 1970- och 1980-talen och den verksamhet som Södermalmskyrkan bedrev för spansktalande under dessa årtionden.  IMC i Göteborg är den sjunde församling i Sverige som grundats av International Mission Church i Stockholm. Övriga IMC-församlingar finns i Flen, Södertälje, Märsta, Gävle, Karlstad och Sundsvall.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X