Photo by Micael Widell on Unsplash

Ett 50-tal nya migrantförsamlingar i Storstockholm 2010-2017.

Idag är mer än var femte invånare i Sverige född i ett annat land eller har två föräldrar som är det. Trots att immigration har förändrat Sveriges sociala och religiösa karta på ett irreversibelt sätt finns ytterst sparsamt med forskning om de kristna kyrkornas roll i denna process.  De pingstkarismatiska migrantkyrkorna har samtidigt vuxit kraftigt storstadsområdena, särskilt Storstockholm.

Merparten av dessa församlingar finns listade i boken Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige, som undertecknad publicerade 2016. Ett antal nya har tillkommit 2017 och 2018, vilket kommer att redovisas i en reviderad och utvidgad upplaga av boken. Pingstkarismatiska migrantförsamlingar kan delas i sådana som har sin bakgrund i en megakyrka i ett annat land, oberoende migrantförsamlingar som startats i Sverige, megakyrkor som startats av migranter i Sverige och spritts till andra länder, och migrantförsamlingar som ingår i svenska trossamfund. Det finns även församlingsplanteringar med anglosaxisk bakgrund.  För att inkludera samtliga dessa församlingar passar förmodligen begreppet ”internationell församling” bättre. Församlingar av det slaget har inkluderats i tabellen nedan. Det finns dessutom gudstjänstfirande migrantgrupper inom svenskspråkiga församlingar.  När vi talar om ”församling” handlar det om en kontinuerlig lokal gudstjänstgemenskap med någon form av lokalt ledarskap, en självförståelse av att vara en lokal församling och dessutom en offentlig registrering som antingen förening eller trossamfund. Tabellen nedan är baserade på uppgifter vilka hämtats från församlingarnas hem- och facebooksidor, föreningsregister och genom intervjuer och församlingsbesök.

Nya internationella församlingar och gudstjänstfirande grupper i svenskspråkiga församlingar i Stockholms län – kronologisk utveckling:

1970-1980                   2

1980-1989                   6

1990-1999                   15

2000-2009                   28

2010-2017                   50

Grupper                       15

Totalsumma 2017       116

Som synes har en tillväxt skett under 2000-talet, med sammanlagt 78 nya församlingar. Den tidigaste var Finska Pingstförsamlingen, idag Södertälje internationella kyrka. Under 1980-talet följde nya församlingar med bl.a. iransk, etiopisk och en latinamerikansk bakgrund. Från 2010 till 2017 har cirka 30 nya afrikanska församlingar och ett tiotal nya latinamerikanska församlingar tillkommit. De tretton ”grupperna” ingår äldre pingstförsamlingar och i den samfundsoberoende Centrumkyrkan i Sundbyberg.

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X