-Efter 23 år av entusiastiskt arbete med utbildning av pastorer, missionärer och predikanter börjar vi nu se frukten av de frön vi har sått. Resultatet är mycket glädjande, bland annat har vi 1 600 pastorer idag i tjänst över världen, säger Anders Gerdmar, rektor vid STH.

I över 20 år har lärare på Skandinavisk teologisk högskola arbetat med utbildning av främst pastorer, missionärer och predikanter. Anders är stolt över alla de studenter som passerat genom åren.

– Störst resultat har vi i pastorskursen där vi har vi examinerat 1 600 pastorer varav 1,400 utanför Skandinavien. Kursen som både är akademisk och praktiskt inriktad har genomförts på ett antal platser i världen, alltifrån Sverige och Finland till Sibirien, Indien och Singapore. Ett hundratal studenter har också tagit en kandidat- eller masterexamen i teologi, säger Anders.

Högskolan hette från början Livets Ord University och hade församlingen Livets Ord som huvudman. STH övertog 2014, genom ett avtal med Livets Ord, hela skolans verksamhet och STH:s personal har sedan starten av Livets Ord University lett arbetet och den huvudsakliga utbildningen där. STH är idag samfundsoberoende och har församlingskontakter och studenter från många olika sammanhang såsom Pingströrelsen, Svenska Kyrkan, EFK samt Trosrörelsen.

I början av 2017 gjordes en undersökning över hur många före detta studenter som är ute i tjänst – resultatet var mycket positivt, säger Anders.

-Hela 78% var ute i tjänst, antingen som pastor, predikant eller missionär.  Ytterligare 7% arbetar i skola eller socialt arbete.

Torbjörn Aronson är studierektor vid STH och menar att en drivkraft bakom det goda resultatet är att utbildningen är utformad med både en teologiskt stark profil och en praktisk del där eleverna får komma ut i olika församlingar för att knyta kontakter inför framtiden.

– I vår Församlingsledarutbildning har vi praktiska moment som vi kallar MiniCampus, där vi bjuder in kända predikanter som delar med sig av sin erfarenhet och som blir ett komplement till de teologiska studierna, säger Torbjörn.

Kombination av teologi och karismatisk profil

Sedan starten för 23 år sedan har syftet varit att bygga en allkristen teologisk högskola som är byggd på Bibeln som Guds Ord och klassisk kristen tro.

– Vi tror på en kombination av akademisk excellens i form av teologisk kvalitet och en öppenhet för den helige Andes verk och hela Kristi kropp. Ledare som arbetar i församlingar behöver vara skarpa både i huvudet och anden, säger Anders.

Han menar att försvaret av klassisk bibeltro och tron på att Bibeln är Guds Ord är det som framför allt skiljer STH åt från flera andra teologiska institutioner i Sverige.

– Där många lärosäten lutar mycket åt bibelkritik fokuserar STH på att träna en ny generation ledare som är försvarare av Guds Ord för att vara en tydlig röst i församling, samhälle och kultur, säger Anders.

”Investera i kallelsen”

– Jag valde att studera teologi vid LOTS (idag STH, reds anm) därför att jag ville investera i min kallelse. Kallelsen är livslång och därför kräver den förberedelse. Genom mina teologiska studier har jag förberett mig genom att studera Guds Ord, genom att läsa kyrkohistoria och genom att bli ledd av den Helige Ande, att studera församlingen och hur man jobbar med andra människor. Detta tillsammans har utrustat mig till den tjänst jag nu står i och som Herren har kallat mig till, säger Búgvi Olsen, som idag är pastor på Färöarna.

Johanna Winther, familjepastor i Korskyrkan, Jönköping, ser kombinationen av teologi och karismatisk bibelundervisning i utbildningen som en stor fördel.

– Sverige har en uppsjö av bibelskolor men det var när jag kom i kontakt med LOTS (idag STH, reds anm) som jag instinktivt kände att jag kommit rätt; kombinationen av teologi och trosfylld karismatisk bibelundervisning tilltalade mig verkligen. Att idag kunna gå till grundtexterna i Bibeln för att få en djupare förståelse för vad som ursprungligen skrevs är verkligen en styrka när jag ska undervisa och predika, säger Johanna.

Ökat behov av teologiskt utbildade pastorer och predikanter

Den pingstkarismatiska rörelsen har sedan 70-talet tiodubblats och är idag den näst snabbast växande församlingsrörelsen i världen med 500-600 miljoner medlemmar. Behovet av utbildade predikanter och pastorer inom Trosrörelsen och Pingströrelsen kommer att öka enormt framöver menar Torbjörn Aronson.

– Inom Pingströrelsen har det funnits en tradition av att pastorer och ledare inte behöver någon teologisk utbildning utan att de ska vara självlärda. Även om detta till viss del har ändrats de senaste åren så är behovet av utbildade pastorer och predikanter fortfarande stort. Då utbildningsnivån generellt i samhället idag är hög så förväntar sig människor också en undervisning som inte bara är byggd på egna erfarenheter utan som är djupt rotad i Gud Ord, säger Torbjörn.

Han pekar också på allvaret i att bara en tredjedel av pastorerna inom Pingströrelsen är under 50 år och att medelåldern på pastorer och predikanter kommer att öka dramatiskt inom en tioårsperiod.

– 42% av pastorerna inom Trosrörelsen kommer att vara äldre än 70 år om tio år, inom Pingströrelsen ser det lite bättre ut men fortfarande kommer 21% av pastorerna vara över 70 år om vi ser tio år framåt. Det visar tydligt att en ny generation av ledare behövs – STH har antagit utmaningen att förbereda dessa ledare, säger Torbjörn.

 

Text: Rebecka Woods

© 2014 Skandinavisk teologisk högskola
Top
Följ oss: Sök på sidan:

Kalender

X