Fingeravtryck av intelligens. Termodynamik och information

Biologisk information är, precis som den i mänskligt tillverkade datorer, en icke-materiell storhet. Därför kan man inte förvänta sig att biologisk information ska kunna reduceras till biofysiken hos de molekyler som kodar för den. I stället är förhållandet det rakt motsatta. Materia och energi definierar inte den information som livets polymerer innehåller.

Biopolymerernas sanna natur är att de kan förstås i ett uppifrån-och-ned-perspektiv där information definieras utanför den materia och energi som den ”rider” på. Dessutom begränsar den icke-materiella informationen substratets materia och energi så att de verkar i en termodynamisk miljö som befinner sig långt från jämvikt.

Om talaren

Andy McIntosh DSc, FIMA, C.Math, FInstE, CEng, FInstP, MIGEM, FRAeS är emeritusprofessor i termodynamik vid universitetet i Leeds, England, och han har föreläst och forskat inom dessa områden i över 30 år. Han har en doktorsgrad i förbränningsteori från avdelningen för aerodynamik vid dåvarande Cranfield Institute of Technology (numera Cranfield University), en doktorsgrad i tillämpad matematik från University of Wales och han arbetade under ett antal år vid Royal Aircraft Establishment. Han är medarbetare vid Institute of Mathematics and its Applications, Institute of Energy, Institute of Physics och Royal Aeronautical Society. I egenskap av auktoriserad matematiker och ingenjör och författare av 200 uppsatser och artiklar har han forskat inom förbränning i fluider och fasta ämnen. Hans arbete har också inbegripit undersökningar som rör den grundläggande kopplingen mellan termodynamik och information. De senaste åren har han även engagerat sig i forskning inom området biomimetik där bombarderbaggens lilla förbränningskammare har inspirerat en patenterad ny sprayteknik.

Han föreläser numera om ursprungsfrågor i vidare bemärkelse och är författare till böckerna “Genesis for Today” (Day One, 6th Edition, 2017), och “A verse by verse examination of Genesis 1-11” (Day One, 2016) och står som medförfattare till ett antal böcker som “Wonders of Creation – Design in a fallen world” (tillsammans med Stuart Burgess och Brian Edwards, Day One, 2017), “Origins – examining the evidence” (Truth in Science, 2011), “In six days” (Master Books, 2009) och “Should Christians embrace Evolution?” (IVP, 2009). Han är styrelsemedlem i den brittiska tankesmedjan Truth in Science och är gift med tre barn och sex barnbarn. Han är kristen och har en stark övertygelse om att evangeliet bara blir relevant när man förstår att första Moseboken framför allt är en historisk redogörelse för världens början. Universum, människans syndafall och den globala översvämningen (syndafloden). Allt detta understryks i olika delar av det Nya testamentet, såsom exempelvis Luk 17 och 2 Pet 3.

Andy McIntosh

Professor emeritus i termodynamik vid universitetet i Leeds, England